Premieres tuesday April 14, 1908

Premieres wednesday April 22, 1908

Premieres wednesday April 29, 1908