Premieres monday April 8, 1912

Premieres wednesday April 10, 1912

Premieres friday April 12, 1912

Premieres sunday April 14, 1912

Premieres monday April 15, 1912

Premieres tuesday April 16, 1912

Premieres wednesday April 17, 1912

Premieres thursday April 18, 1912

Premieres sunday April 21, 1912

Premieres monday April 22, 1912

Premieres wednesday April 24, 1912

Premieres saturday April 27, 1912

Premieres sunday April 28, 1912

Premieres tuesday April 30, 1912