Premieres wednesday April 1, 1931

Premieres thursday April 2, 1931

Premieres friday April 3, 1931

Premieres saturday April 4, 1931

Premieres sunday April 5, 1931

Premieres friday April 10, 1931

Premieres saturday April 11, 1931

Premieres sunday April 12, 1931

Premieres monday April 13, 1931

Premieres tuesday April 14, 1931

Premieres wednesday April 15, 1931

Premieres thursday April 16, 1931

Premieres friday April 17, 1931

Premieres saturday April 18, 1931

Premieres monday April 20, 1931

Premieres friday April 24, 1931

Premieres saturday April 25, 1931