Premieres monday November 1, 1915

Premieres wednesday November 3, 1915

Premieres saturday November 6, 1915

Premieres sunday November 7, 1915

Premieres monday November 8, 1915

Premieres sunday November 14, 1915

Premieres monday November 15, 1915

Premieres thursday November 18, 1915

Premieres saturday November 20, 1915

Premieres sunday November 21, 1915

Premieres sunday November 28, 1915

Premieres monday November 29, 1915