Premieres tuesday September 1, 1914

Premieres thursday September 3, 1914

Premieres monday September 7, 1914

Premieres thursday September 10, 1914

Premieres sunday September 13, 1914

Premieres monday September 14, 1914

Premieres tuesday September 15, 1914

Premieres thursday September 17, 1914

Premieres sunday September 20, 1914

Premieres tuesday September 22, 1914

Premieres friday September 25, 1914

Premieres monday September 28, 1914