Premieres tuesday September 1, 1931

Premieres thursday September 3, 1931

Premieres friday September 4, 1931

Premieres saturday September 5, 1931

Premieres monday September 7, 1931

Premieres wednesday September 9, 1931

Premieres thursday September 10, 1931

Premieres saturday September 12, 1931

Premieres sunday September 13, 1931

Premieres friday September 18, 1931

Premieres sunday September 20, 1931

Premieres tuesday September 22, 1931

Premieres thursday September 24, 1931

Premieres friday September 25, 1931

Premieres saturday September 26, 1931

Premieres monday September 28, 1931

Premieres tuesday September 29, 1931

Premieres wednesday September 30, 1931